Regulamin NL Dziki – NoLimit Group

Regulamin NL Dziki

REGULAMIN KLUBU NoLimit DZIKI

§1 PRZYSTĄPIENIE

 1. Członkami Klubu mogą być osoby pełnoletnie lub osoby, które nie ukończyły 18-go roku życia za pisemną zgodą opiekuna prawnego. Za pisemną zgodę opiekuna prawnego uznaje się podpisanie Deklaracji Członkowskiej, której treść odnosi się wówczas odpowiednio do niepełnoletniego Członka Klubu.
 2. Dzieci poniżej 5 roku życia przebywają na terenie Klubu pod opieką opiekunów prawnych i na ich wyłączną odpowiedzialność.
 3. Członkostwo powstaje po podpisaniu Deklaracji Członkowskiej oraz uiszczeniu Opłaty Wpisowej.

§2 KARTA CZŁONKOWSKA

 1. Karta Członkowska jest imienna i upoważnia wyłącznie danego Członka Klubu do uczestniczenia w zajęciach prowadzonych na terenie Klubu.
 2. Członek Klubu może posiadać w tym samym czasie tylko jedną Kartę Członkowską.
 3. Kartę Członkowską należy okazywać za każdym razem przy wejściu do Klubu pracownikom recepcji Klubu.
 4. Karta Członkostwa jest imienna i nie może być udostępniana osobom trzecim bez zgody Klubu. W przypadku stwierdzenia, że użytkownikiem Karty Członkowskiej nie jest osoba, która podpisywała Umowę Członkowską, Klub ma prawo do rozwiązania członkostwa bez okresu wypowiedzenia.
 5. W przypadku zgubienia Karty Członkowskiej, Członek klubu winien niezwłocznie zawiadomić pracownika Klubu celem wydania duplikatu karty.
 6. Za zgubienie Karty Członkowskiej pobierana jest opłata w wysokości 50 zł.

§3 ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. Członkostwo upoważnia do uczestnictwa w wybranych zajęciach rekreacyjno-sportowych oraz do korzystania z infrastruktury (sanitarnej i usługowej) znajdującej się na terenie Klubu NoLimit DZIKI w Warszawie, przy ul. Dzikiej 4.
 2. Przy dodatkowej opłacie miesięcznej ustalonej przez klub, jest możliwość poszerzenia usług o Klub NoLimit URSUS w Warszawie przy ul. Gierdziejewskiego 5, w godzinach pracy Klubu.
 3. Klub zastrzega sobie prawo do zmian grafika zajęć grupowych lub zmian instruktorów prowadzących poszczególne zajęcia. Informację dotyczące poszczególnych zmian będą dostępne na tablicach informacyjnych na terenie Klubu oraz na stronie internetowej Klubu.
 4. Klub zastrzega sobie prawo do chwilowego zamknięcia całego obiektu bądź jego części w związku z naprawami i konserwacją.

§4 OBOWIĄZKI CZŁONKA KLUBU

 1. Na terenie Klubu obowiązuje odzież sportowa i zmienne obuwie sportowe.
 2. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania i sprzedaży alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających.
 3. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.
 4. Członek Klubu ma obowiązek stosować się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia oraz pracowników Klubu.
 5. Sprzęt do ćwiczeń powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Klub nie ponosi odpowiedzialności za następstwa niewłaściwego jego użytkowana.
 6. Członek Klubu ponosi odpowiedzialność finansową za zniszczenie wyposażenia lub wystroju Klubu powstałego na skutek jego działania lub zaniechania oraz działania i zaniechania osób nie będącymi Członkami Klubu a przebywającymi na terenie Klubu za jego prośbą.
 7. Po zakończonych ćwiczeniach w pomieszczeniach treningowych, Członek Klubu zobowiązany jest do odłożenia sprzętu na właściwe miejsce.

§5 PŁATNOŚCI

 1. Za usługi oferowane przez Klub, Członek Klubu zobowiązany jest do uiszczenia z góry opłat wg jednego wybranego wariantu wskazanego w Deklaracji Członkowskiej.
 2. Oprócz sezonowych promocji, opłaty mogą być uiszczane za każde zajęcia z osobna lub w formie stałego abonamentu.
  1. W przypadku wyboru wariantu abonamentu, opłata jest pobierana miesięcznie:
  2. za pierwszy miesiąc korzystania z usług Klubu opłata jest uiszczana w dniu podpisania Deklaracji Członkowskiej;
 3. kolejne opłaty uiszczane są z góry najpóźniej w dniu przypadającym na miesięcznicę pierwszej opłaty.
 4. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat abonamentowych, lecz nie częściej niż raz w danym roku kalendarzowym.

§6 CZAS TRWANIA CZŁONKOSTWA

 1. Okres trwania członkostwa jest nieokreślony. Wygasa z upływem ostatniego dnia okresu wypowiedzenia Członkostwa.
 2. Członkostwo trwa od dnia podpisania Deklaracji Członkowskiej i wniesienia Opłaty Wpisowej.
 3. Każdy Członek Klubu może wystąpić z Klubu z miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca przypadającego bezpośrednio po miesiącu, w którym Członek Klubu doręczył Klubowi prawidłowo wypełniony Formularz Rezygnacyjny.

§7 REKLAMACJA

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
 2. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.
 3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym lub określić niezgodną z zapewnieniem usługodawcy danej usługi za, którą Klient uiścił płatność.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru bądź zamówionej usługi.
 5. Jeżeli towar lub usługa jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru lub usługi zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
 6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

§8 ZAWIESZENIE CZŁONKOSTWA

 1. Członek Klubu ma prawo do zawieszenia członkostwa na okres, w którym nie mógł korzystać z usług Klubu wskutek choroby lub rekonwalescencji. W takim przypadku konieczne jest bezzwłoczne powiadomienie Klubu o zaistniałym fakcie oraz dostarczenie stosownego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego okres choroby lub rekonwalescencji. Klub zastrzega sobie prawo do odmowy uznania zaświadczeń lekarskich przekazanych do Klubu po zakończeniu choroby. Członek klubu zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego wraz ze zgłoszeniem zawieszenia członkostwa najpóźniej w dniu rozpoczęcia zawieszenia członkostwa.
 2. Członek klubu ma możliwość zawieszenia członkostwa trzy razy w roku, na okres nie łącznie nie przekraczający 30 dni w ciągu danego roku niezależnie od przyczyny zawieszenia. W przypadku chęci zawieszenia członkostwa na okres dłuższy, Klient zobowiązany jest do indywidualnego ustalenia zaistniałego faktu z Managerem Klubu.
 3. W okresie zawieszenia członkostwa opłacanego w systemie abonamentowym obowiązek płacenia należnej składki miesięcznej pozostaje bez zmian. W związku z powyższym Członkostwo wydłuża się automatycznie o czas zawieszenia członkostwa.
 4. O planowanym zawieszeniu każdego członkostwa, Członek klubu zobowiązany jest zawiadomić personel Klubu osobiście, za pomocą poczty elektronicznej bądź tradycyjnej najpóźniej w dniu rozpoczęcia okresu zawieszenia.
 5. Dzień płatności za ratę umowy przesuwa się o okres zawieszenia po roku trwania umowy

§9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ CZŁONKA KLUBU

 1. Członek Klubu ma prawo do odstąpienia od zgłoszenia członkowskiego, bez podania przyczyny w terminie 7 dni licząc od podpisania Deklaracji Członkowskiej.
 2. W takim przypadku Członkowi Klubu zostanie zwrócona kwota odpowiadającej ilorazowi sumy uiszczonych przez Członka Klubu opłat i kwoty stanowiącej sumę kosztu wydania imiennej Karty Członkowskiej (50 złotych) oraz cenie zajęć, w których dany Członek Klubu uczestniczył w okresie od podpisania Deklaracji Członkowskiej do dnia rezygnacji wyliczonej na podstawie cennika zajęć jednorazowych.
 3. Powyższa kwota zostanie zwrócona byłemu Członkowi Klubu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient.
 4. W przypadku uiszczenia opłat członkowskich przelewem na rachunek Klubu, były Członek Klubu musi okazać stosowne potwierdzenie przelewu.

§10 ROZWIĄZANIE UMOWY PRZEZ KLUB

 1. Klub może wypowiedzieć członkostwo danemu Członkowi Klubu bez okresu wypowiedzenia w następujących sytuacjach:
  1. naruszenia warunków niniejszego Regulaminu Klubu,
  2. zalegania Członka Klubu w opłacaniu co najmniej jednej opłaty abonamentowej.
  3. niewłaściwego zachowania Członka Klubu, którego postawa może zaszkodzić innym Członkom Klubu, reputacji Klubu i interesom Klubu, w szczególności w przypadkach agresji, wandalizmu lub innych zachowań powszechnie uważanych za chuligańskie i niezgodne z zasadami współżycia społecznego,
  4. naruszenia zasad BHP i ppoż na terenie Klubu.
 2. W przypadku naruszenia punktów wskazanych powyżej Członek Klubu traci członkostwo z chwilą zakomunikowania mu wypowiedzenia członkostwa.
 3. Wszelkie uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi byłemu Członkowi Klubu.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do niniejszego Regulaminu, zasad obowiązujących w Klubie, programu ćwiczeń, instrukcji oraz poleceń wydawanych przez pracowników Klubu.
 2. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
 3. Za zgubienie kluczyka do szafki pobierana jest opłata w wysokości 25 zł.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Do rozstrzygania wszelkich roszczeń i sporów wynikających z członkostwa w Klubie właściwy jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby właściciela Klubu – NoLimit Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

 

Pobierz regulamin w formacie PDF